องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี 2560


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี 2560 โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนางจุมรี สมองดี บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการก่อร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ดำเนินการส่งมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ นางจุมรี สมองดี บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรวมเป็นหนึ่งเดียวดำเนินในการดำเนินกิจกรรมแสดงออกถึงความภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ต่อไป