องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ ผู้พิการผู้ปวยเอดส์ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 เมือวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ทีผ่านมา โดยการดำเนินการจ่ายเงินให้กับชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์นอกสถานที่