วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเมาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้ออุปกรร์ภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเชื่อมบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
20  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการสรรหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
โครงการสรรหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2  ส.ค. 2561
โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า