วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-037 สายซอย 8/3 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-204 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กอายุ ๓ - ๕ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารเบญจมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ริมลำห้วยหลัวไปบ้านนายรัชพงษ์ ศรีพนม หมู่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง