วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายสุรชัย จำพันธ์ - บ้านนายบุญมา ภูสิงห์ หมู่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารสมาภชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าการจัดการเรียนการเงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่่ายสำหรับการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อชุดเสริมประสบการณ์ปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓ ขวบขึ้นไป ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง