วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (จากหอพักแสงจันทร์ - ศาลา SML) บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำห้วยหลัวหลังโรงสีนายถนอม-ถนนลาดยาง) หมู่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบสระอีสานเขียว) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลำเหมือง (จากนานายช่วง หาญเสนา - บ้านสัมพันธ์ ม.5) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง