องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา    จำนวน 1 โครงการ  รายละเอียดดังนี้
                    โครงการขุดลอกหนองโง้ง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้
                   - ขุดลอก หนองโง้งขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,365 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
                   ราคากลาง  737,000.-บาท(เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                  2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละโครงการ ของราคากลาง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเชื่อถือได้ซึ่งมีราคาต่อหนึ่งสัญญา โดยรายละเอียดดังนี้
 จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า    368,500.-บาท
                    3.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ถูกกระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้      
                             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
                   ในวันที่  8  เมษายน  2559. ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างที่กำหนดไว้ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หากผู้ซื้อรูปแบบไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะถือว่ารับทราบคำชี้แจงตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในเวลาทำงานดีแล้ว จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อโต้แย้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าในภายหลังมิได้
/กำหนด.......
                   กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 29  มีนาคม  2559  ถึงวันที่ 18 เมษายน  2559 . เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เว้นแต่วันที่                     .  4  เมษายน  2559   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2) อำเภอเมือง    จังหวัดชัยภูมิ

      กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  19  เมษายน  2559 .ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา   เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
                 ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 800.-บาท งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่  29  มีนาคม  2559 ถึงวันที่ 18  เมษายน  2559  .ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-871161 ต่อ 3 ในวันและเวลาราชการหรือสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์  www.abtbungkla.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.2559

     

             (นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า)

                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2559