องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ.99-001 บ้านขวาน้อย – บ้านบุ่งคล้า ช่วงบ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 – บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  มีความประสงค๋จะประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชย.ถ99-001  ขวาน้อย-บุ่งคล้า  ช่วงบ้านหนองฉิม  หมู่ที่  2 ถึงบ้านโนนหัวนา  หมู่ที่  8    จำนวน  2  ช่วง
    1. กม.7+059 ถึงกม.8+029  นาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  97  เมตร  หน้า  0.04  เมตร  พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 
    2.  กม.8+029 ถึง  กม.8+088  ขาดกว้าง  6  เมตร  ยาว 59  เมตร  หนา  0.04  เมตร

รวมพื้นที่ซ่อมแซมทั้ง  2  ช่วงไม่น้อยว่า    8,114  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน  1  ป้าย

ราคากลางของการก่อสร้าครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น     1,940,000  บาท 
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  งานพัสดุกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ระหว่างวันที่  2 ถึงวันที่  11  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30  น.  เว้นแต่วันที่  9  สิงหาคม  2559  ระหว่างเวลา  08.30 -16.30  น.   ให้ซื้อเอกสารการประมูล  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการำเภอเมืองชัยภูิ  ชั้นที่ 2)  หอสอบถามได้ที่  โทรศัพท์ 044-871161,  044-871060  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเวปไซต์  www.abtbungkla.go.th      รายละเอียดตามเอกสารแนบ


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ.99-001 บ้านขวาน้อย – บ้านบุ่งคล้า ช่วงบ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 – บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2559