องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2560  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม  2560  มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน นั้น

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5  พ.ศ.2546 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                         พ.ศ. 2547  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560  โดยเริ่มในวันที่  5  สิงหาคม  2560  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2560