องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

    ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑

                       อาศัยอำนาจความนับมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน

 

                                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2561