วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมารื้อถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการตลาดสดบุ่งคล้า COVID-19 Bungkla COVID Feer Market สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายการชุดตรวจโควิด-19(ATK) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง