วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมากำจัดวัชพืชลำห้วยชีลอง(ช่วงด้านหน้าสะพานค.ส.ล.) บ้านหนองฉิม หมู่ ๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมากำจัดวัชพืชลำห้วยหลัว(ช่วงหลังวัดป่าดอนตูม-ลำห้วยปะทาว) บ้านกุดโง้ง หมู่ ๔ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมเปลี่ยนชุดเกย์วัดระดับแรงดัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง