วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมฝายดินตาเทา บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ่อใต้จากฝายตาก้าน - นานายบุญถิน) บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ่อใต้ - นานางสมจิตร) บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายกุดแหลม - ถนนลาดยางบุ่งคล้า - ดอนกู่) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายประยูร กล้าจริง - นานายบุญถิน โคบาล) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง เวทีอลูมีเนียมพร้อมโครงทัชหลัง และเครื่องปั่นไฟตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายเสรี - ถนนลาดยางกุดตุ้ม - บ้านค่าย) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายสวัสดิ์ พงษ์ขวาน้อย - ลำห้วยชีลอง)บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง