วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ(หนองสัมพันธ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางทองสุข - โรงสีชุมชน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ้านหนองฉิม - หนองสัมพันธ์) บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายฝายตาก้าน - ฝายนิวซีแลนด์ 2 ฝั่ง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง