วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหลัว จากถนนลาดยางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปู่ตา บ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกหนองเบน จากฝายตาสง-ถนนเชื่อมตำบลโพนทอง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองหว้า (จากหนองสีทอน - หนองปลาซวย) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สายบ้านหนองฉิม - หนองสัมพันธ์) บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สายบ้านนางอรทัย-ถนนลาดยางบ่อใต้) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง