วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนดู่-หนองหอกหัก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองหนองจอก หลังเหตุอุทกภัย บ้านสัมพันธ์ หมู่ ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนดู่-หนองวังนาหลังเหตุอุทกภัย บ้านสัมพันธ์ หมู่ ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลำห้วยกุดแหลมฝั่งขวาถึงท่อลอดเหลี่ยม หลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองเทา(ช่วงฝายตากอง) หลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง