วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายเสรี - ถนนลาดยางกุดตุ้ม - บ้านค่าย) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายสวัสดิ์ พงษ์ขวาน้อย - ลำห้วยชีลอง)บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายหนองโง้ง - ถนนลาดยางสายบุ่งคล้า-กุดตุ้ม) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายคลองไผ่ - ลำห้วยกอก) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายลำห้วยกอก - ลำปะทาว) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กงอช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานางทองสุข - โรงสีชุมชน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 จากสะพานกุดแหลม ตำบลบุ่งคล้า - บ้านศรีษะกระบือ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง