วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Mulifuunction) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ในขบวนแห่บายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำบายศรี พร้อมประดับตกแต่งรถยนต์ที่ใช้ประกอบขบวนแห่บายศรีตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ ที่ 3 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการแยกกักตัวในชุมชน(Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการแยกกักตัวในชุมชน(Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหว้า หลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ ที่ 3 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง