วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนนลาดยาง(สายบ้านบุ่งคล้า กุดตุ้ม) - ลำห้วยหลัว หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สายคันคลองลำห้วยหลัวพร้อมทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ ที่ 6 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบริเวณคลองเทา บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง