วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมเปลี่ยนชุดเกย์วัดระดับแรงดัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง