วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการแยกกักตัวในชุมชน(Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลำห้วยกุดแหลมหลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหนองสีทร บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อถุงยังชีพตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการแยกกักตัวในชุมชน(Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าและห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ ๘ ตำบล บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนช่วงโรงเรียนบ้านหัวนาและทางลัดจากบ้านหัวนาไปบ้านสัมพันธ์ จำนวน 2 จุด บ้านหัวนา หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 99-038 สายบ้านสัมพันธ์-บ้านกุดเชือก หมู่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง