วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมารื้อถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการตลาดสดบุ่งคล้า COVID-19 Bungkla COVID Feer Market สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายการชุดตรวจโควิด-19(ATK) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง