วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเดือน กันยายน และปิดภาคเรียน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กงอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางพรทิศ จดชัยภูมิ - บ้านนางทองแถว พรมเสน) หมู่ที่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง