วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงทางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สาย ชย.ถ.99-001 (บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า)บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-7-201 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะโอเมก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง