วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กงอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางพรทิศ จดชัยภูมิ - บ้านนางทองแถว พรมเสน) หมู่ที่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (สายวัดสามัคคีธรรม - บ้านโนนสมบูรณ์)หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมากำจัดวัชพืชตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17.5 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง