วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมากำจัดวัชพืขในลำห้วยหลัว(ช่วงบ้านสัมพันธ์ หมู่ 5,9) ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียนรถ 83-5970 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่แยกกักหรือกักกัน(Local Quarantine) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อถุงยังชีพตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) สำหรับสถานที่แยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine)และแยกกักตัวที่บ้าน(Home Lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง