วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากร้านค้าประชารัฐ-ทางเข้าบ้านนายกิตติชัย ชาลีกุล บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสาย รร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า - นานายเกตุ สิมาเพ็ชร บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายรอบหนองโง้ง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายฝายตาสง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง