วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อชุดเสริมประสบการณ์ปฐมวัย ๔ สาระ สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(สายจากศาลากาญจนาภิเษก-บ้านนางติ๋ม เกษมศรี บ้านหัวนา หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง