วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมือง (สายบ่อใต้ - หนองแขม) บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง