วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบุ่งคล้า จำนวน ๖ หมู่บ้าน ภายในตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้า (สายเมนหลัก) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง