วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองร่องธาตุหลังเหตุอุทกภัย บ้านโนนแดง หมู่ ที่ 7 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองบ่อใต้หลังเหตุอุทกภัย บ้านโนนหัวนา หมู่ ที่ 8 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดสามัคคีธรรม-บ้านโนนสมบูรณ์ หลังเหตุอุทกภัย บ้านหัวนา หมู่ ที่ 6 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามดินลำห้วยชีลอง จำนวน 2 จุด ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านขวาน้อย หมู่ 10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางโสพิตา - บ้านสัมพันธ์ ม.5) หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหรส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลำห้วยกุดแหลมหลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง