วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า บ้านหนองฉิม หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางสุภาพร บุญโนนแต้ เชื่อมต่อถนน คสล.อิสานเขียว) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 สาย) ตำบลบุ่งคล้าอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานางสุนีย์ ชูสกุล - หนองระเริง หมู่ ๑๐ บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง