วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองบ่อใต้หลังเหตุอุทกภัย บ้านโนนหัวนา หมู่ ที่ 8 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดสามัคคีธรรม-บ้านโนนสมบูรณ์ หลังเหตุอุทกภัย บ้านหัวนา หมู่ ที่ 6 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามดินลำห้วยชีลอง จำนวน 2 จุด ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านขวาน้อย หมู่ 10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางโสพิตา - บ้านสัมพันธ์ ม.5) หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลำห้วยกุดแหลมหลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุ่งคล้า-บ้านศรีษะกระบือ หลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหรส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างโครงการรื้อบดทับผิวจราจรเดิมถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหนองตาดำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านขวาน้อย หมู่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต(ยางร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,619 ตารางเมตร สระดอนตูม บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)