วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสะพัง ภูมิฐาน - นานายนิกร อริพงษ์) หมู่ ๒ บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงขุดลอกหนองโดก หมู่ 3 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดปรับแต่งถนนดินลูกรัง บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 (จำนวน 3 สาย) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 จำนวน 3 สาย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดปรับแต่งถนนดินลูกรัง บ้านสัมพันธ์ หมู่ 5 สายคันลำห้วยหลัว 2 ฝั่ง - ถนนลาดยางสายบ้านสัมพันธ์ - บ้านกุดเชือก ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงขุดลอกลำเหมือง (สายวัดตาลเดี่ยว - หนองก้านฮุง) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ 8 บ้านโนนหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ( สายบ้านนายกุหลาบ ปรุงชัยภูมิ - บ้านนายสมเกียรติ หาญชนะ) จำนวน 3 ช่วง หมู่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง