วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ( สายสวนนายสุวรรณ สมางชัย - ถนน คสล.สายตาปู่ไป ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า) หมู่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ( สายคลองหว้า - หนองโสก) หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ( สายสวนนายสอน งอกลาภ - นานายแบ่ง งอกสิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ( สายประปาหมู่บ้าน - นานายหนู พรมวรรณ์) หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-038 สายบ้านสัมพันธ์-บ้านกุดเชือก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งคล้า องค์การส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-011 สายบ้านนายบุญมา ภูสิง - ศาลตาปู่ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)