วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,619 ตารางเมตร สระดอนตูม บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ต.ค. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสายทางเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านขวาน้อย-บุ่งคล้า(สายแยกบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ไปวัดตาลเดี่ยว)เชื่อมสายทางบุ่งคล้า-กุดตุ้ม บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายบ้านครูพงษ์ศักดิ์ - บ้านนางสาวสายฝน) จำนวน 5 ช่วงตำบลบุ่งคล้า บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายลำห้วยกอก-ฝายนิวซีแลนด์ หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)