วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอเมืองชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านโนนแดง - สะพาน คสล.ลำห้วยชีลอง หมู่ 7 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหนองสีทอน - หนองไข่นุ่น หมู่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนา นายกองงัน แปลกชัยภูมิ-บ้านนางประมวล ถาเบ้า) หมู่ที่12 บ้านบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก(จากบ้านนางสำเภา ถึงนานายเลิศ กล้าแท้) หมู่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนนลาดยาง สาย ชย.ถ.99-001 บ้านขวาน้อย - บ้านบุ่งคล้า (ช่วงบ้านหัวนา หมู่ 6) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง