วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ติดตั้งเวที พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างประดับสถานที่จัดงาน ณ วัดตาลเดี่ยว ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายสุรชัย จำพันธ์ - บ้านนายบุญมา ภูสิงห์ หมู่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารสมาภชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าการจัดการเรียนการเงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่่ายสำหรับการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง