วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนช่วงโรงเรียนบ้านหัวนาและทางลัดจากบ้านหัวนาไปบ้านสัมพันธ์ จำนวน 2 จุด บ้านหัวนา หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 99-038 สายบ้านสัมพันธ์-บ้านกุดเชือก หมู่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมารื้อถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการตลาดสดบุ่งคล้า COVID-19 Bungkla COVID Feer Market สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายการชุดตรวจโควิด-19(ATK) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง