วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อชุดเสริมประสบการณ์ปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓ ขวบขึ้นไป ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควมสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง รายละเอียดตามแบบ อบต.บุ่งคล้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง