วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17.5 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสายทางเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านขวาน้อย-บุ่งคล้า(สายแยกบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ไปวัดตาลเดี่ยว)เชื่อมสายทางบุ่งคล้า-กุดตุ้ม บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายบ้านครูพงษ์ศักดิ์ - บ้านนางสาวสายฝน) จำนวน 5 ช่วงตำบลบุ่งคล้า บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายรอบหนองตาดำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง