วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ่อใต้จากฝายตาก้าน - นานายบุญถิน) บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ่อใต้ - นานางสมจิตร) บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายกุดแหลม - ถนนลาดยางบุ่งคล้า - ดอนกู่) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายประยูร กล้าจริง - นานายบุญถิน โคบาล) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายเสรี - ถนนลาดยางกุดตุ้ม - บ้านค่าย) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กงอช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายสวัสดิ์ พงษ์ขวาน้อย - ลำห้วยชีลอง)บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานางทองสุข - โรงสีชุมชน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง