วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างล้อมรั้วลวดหนามศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ 5 สายทางเชื่อมถนนลาดยางไปบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง สีดำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่5(สายทางเชื่อมถนนลาดยางไปโนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง