วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุ่งคล้า-บ้านศรีษะกระบือ หลังเหตุอุทกภัย บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างโครงการรื้อบดทับผิวจราจรเดิมถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหนองตาดำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านขวาน้อย หมู่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต(ยางร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,619 ตารางเมตร สระดอนตูม บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ต.ค. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสภานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง