วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 สายบ้านนางใกล้รุ่ง แก้วชัยภูมิ - บ้านนางอ้ม พงษ์สมบูรณ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 สายศาลตาปู่ - ถนนลาดยาง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 สายนานางคำเขียน ใจปิติ - ไร่นางอภัยมณี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ๒ - ๖ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) สำนักปลัดปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง