วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวนผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านขวาน้อย หมู่ 1 สายรอบหนองตาดำ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 สายหน้าวัดสัมพันธ์มิตร - บ้านนางสายบัว ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญกอง - บ้านนายแซว ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหนูคิด-บ้านนางรุ่งทิพย์ ใจสบาย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 สายบ้านนางพิมพ์ - บ้านนางกิติมา สุขสำราญ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 สายหน้าวัดสัมพันธ์มิตร - ลำห้วยหลัว ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง