วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้า (สายเมนหลัก) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า บ้านหนองฉิม หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง