วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างอาคารใบเสมา บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 (สายจากถนนลาดยาง-ลำห้วยหลัว) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ 7 สายนานางประนอม - ลำห้วยหลัว ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังทางเพื่อการเกษตร บ้านโนนแดง หมู่ 7 สายจากบ้านนายพวง จำเริญจิต -กองทุนหมู่บ้าน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 สายนานางสุวจิตร วงษ์นรา - ถนน คสล.บ้านนายพิชิต ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 สายโนนหินแห่ - หนองสัมพันธ์ จำนวน 2 ช่วง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนานางสุนีย์ ชูสกุล-หนองระเริง หมู่ 10 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง