วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 สายจากนานายบุญถิน- นานางนงนุช ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 สายนานางสังกา หาวิชิต ? นานางปราณี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 สายจากนานางหนูชิด ? ร่องธาตุ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 สายนานางเหรียญทอง ? นานายจ่อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 สายนานายสมบัติ ? นานางเกียรติทอง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง