วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (จากหอพักแสงจันทร์ - ศาลา SML) บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำห้วยหลัวหลังโรงสีนายถนอม-ถนนลาดยาง) หมู่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบสระอีสานเขียว) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลำเหมือง (จากนานายช่วง หาญเสนา - บ้านสัมพันธ์ ม.5) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง