วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มสตรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง