วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว(เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอปกรณ์สำหรับฝึกภาคสนามตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงขุดลอกลำเหมืองจากบ่อใต้-หนองจาน จำนวน 1 สาย หมู่ ๘ บ้านโนนหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการสู่โลกกว้างเพื่อการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง