วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อสเปรย์ฉีดยุงตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบทตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง