วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง รายละเอียดตามแบบ อบต.บุ่งคล้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองจาน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ในการขุดลอก 4,102.81 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.50 เมตร ลาดเอียง 15 หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลองไม่น้อยกว่า 10,852.17 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง