วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงขุดลอกลำเหมืองโนนแหน จำนวน 1 สาย หมู่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงขุดลอกลำเหมืองหนองโสก-คลองหว้า จำนวน 1 สาย หมู่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 1 สาย หมู่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย หมู่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง