วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย หมู่ 3 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่จำทางปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ประกอบโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการ ฟันสวย ยิ้มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัลลภ วิลัยปาน ถึง หนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝายมีชีวิต ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง