วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสายทางเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านขวาน้อย-บุ่งคล้า(สายแยกบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ไปวัดตาลเดี่ยว)เชื่อมสายทางบุ่งคล้า-กุดตุ้ม บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายบ้านครูพงษ์ศักดิ์ - บ้านนางสาวสายฝน) จำนวน 5 ช่วงตำบลบุ่งคล้า บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างกำจัดวัชพืชสระอิสานเขียว บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยกอก-ลำห้วยประทาว หมู่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยหลัวจากเกาะแก้วบ้านบุ่งคล้า หมู่ 12 ถึงวัดนครรังสิต บ้านโนนแดง หมู่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายลำห้วยกอก-ฝายนิวซีแลนด์ หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (สายโนนหินแห่ - หนองสัมพันธ์) หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางโสพิตา- บ้านสัมพันธ์ ม.๕) หมู่ที่ ๙ บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อลื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอยเงินรายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง