วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง (บุ่งคล้า - กุดตุ้ม) - คลองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนนลาดยาง(สายบ้านบุ่งคล้า กุดตุ้ม) - ลำห้วยหลัว หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สายคันคลองลำห้วยหลัวพร้อมทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ ที่ 6 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบริเวณคลองเทา บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง