วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัลลภ วิลัยปาน ถึง หนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายเคลือบ(อะเบท ขนาดบรรจุ 20 กรัม ชนิดซอง 1,250 ซอง/ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอมที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำแพง สิมาชัย ถึงถนนลาดยาง (สายบุ่งคล้า-ดอนกู่) หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำเรียง โคตะครุ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ สิมาชัย หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางทันกล้าแท้ ถึง โรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระอีสานเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง