วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง สีดำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่5(สายทางเชื่อมถนนลาดยางไปโนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 สายบ้านนางใกล้รุ่ง แก้วชัยภูมิ - บ้านนางอ้ม พงษ์สมบูรณ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 สายศาลตาปู่ - ถนนลาดยาง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 สายนานางคำเขียน ใจปิติ - ไร่นางอภัยมณี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง