วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวีระ ยอดพระคำ ถึงโรงสีนายมิตร จำชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ)
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองไผ่ ถึงลำห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำเหมืองจากนานางสัมผัส สิมาชัย ถึงนานายยมหมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากนานายสวัสดิ์ พงษ์ขวาน้อย ถึงลำห้วยชีลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถเครื่องเสียงเคลื่อนที่และรถบายศรีตามโครงการสืบสานสานวัฒนประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง