วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงลำเหมือง สายจากบ่อใต้ ถึง หนองโง้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างขุดลอกลำเหมืองจากหนองสีทอน ถึงนานายวรวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงลำเหมือง สายจากหนองโดก ถึง นานางสำราญ โคบาล หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 48 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องเตาแก๊ส ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายจากบ้านนางบัวรัง มณฑารัตน์ ถึงลำเหมืองตาปู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายฉลวย - บ้านนางสุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายจากบ้านนางคำหมื่น ถึง สวนนางหอม หมู่ที่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายคันคลองลำห้วยหลัว - บ้านพิมพ์วลัญ หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง