วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้โรงเรียนบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-003 สายทางหลวงเข้าหนองตาดำ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-001 สายบ้านขวาน้อย - บ้านบุ่งคล้า จำนวน 2 ช่วง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด(สายบ้านนายประดิษฐ์ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ จินดามาตย์)หมู่ที่ 1 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-001 สายบ้านขวาน้อย - บ้านบุ่งคล้า จำนวน 2 ช่วง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
22  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-003 สายทางหลวงเข้าหนองตาดำ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
14  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายบ้านนางดอกแก้ว คงยืน - บ้านนางสาวสายฝน วงษ์รตน์ หมู่ที่ 10 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายจากบ้านนางอรัญญา จำเริญขวัญ - ลำห้วยหลัว หมู่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง