วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายคันคลองลำห้วยหลัว - บ้านพิมพ์วลัญ หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด(สายบ้านนายประดิษฐ์ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ จินดามาตย์)หมู่ที่ 1 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายจากบ้านนางบัวรัง มณฑารัตน์ ถึงลำเหมืองตาปู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำสายจากบ้านนางอรัญ จำเริญขวัญ ถึง ลำห้วยหลัว หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายบ้านนางดอกแก้ว คงยืน - บ้านนางสาวสายฝน วงษ์รตน์ หมู่ที่ 10 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้โรงเรียนบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงสีนายสมหมาย ผิวผ่อง หมู่ที่ 10 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง เต็นท์ประรำพิธี ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารวางและเครื่องดื่ม ,อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเวทีกลาง เครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง