วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Aspaltic concrete สายจากประตูวัดศรีสุนทรด้านทิศตะวันออก - ประตูวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Aspaltic concrete สายบ้านนายสมาร์ท - หนองตาดำ หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมปะผิวจราจร แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า หมู่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงปรับปรุงถนนดินลูกรังสายจากสะพาน คสล.คันคลองลำห้วยหลัวถึง บ้านนางบัวเงิน งอกลาภ หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหนองจอก - หนองหอกหัก หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Aspaltic concrete สายบ้านนายสมาร์ท - หนองตาดำ หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ