วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Aspaltic concrete สายจากประตูวัดศรีสุนทรด้านทิศตะวันออก - ประตูวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7  ม.ค. 2562
โครงปรับปรุงถนนดินลูกรังสายจากสะพาน คสล.คันคลองลำห้วยหลัวถึง บ้านนางบัวเงิน งอกลาภ หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหนองจอก - หนองหอกหัก หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7  ม.ค. 2562
โครงการซ่อมปะผิวจราจร แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า หมู่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
13  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตกทางข้ามฝายหนองตาดำ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเพื่อการเกษตร บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-003 สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหนองตาดำ ช่วงที่ 1 บ้านขวาน้อย หมูที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า กว้าง 6 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)