วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อสเปรย์ฉีดยุงตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบทตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างล้อมรั้วลวดหนามศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ 5 สายทางเชื่อมถนนลาดยางไปบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง