วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองจาน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ในการขุดลอก 4,102.81 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.50 เมตร ลาดเอียง 15 หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลองไม่น้อยกว่า 10,852.17 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง