วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.99-002 สายแยกทางหลวง 201 - บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเชื่อมบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-003 สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหนองตาดำ ช่วงที่ 1 บ้านขวาน้อย หมูที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า กว้าง 6 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.04 เมตร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.99-002 สายแยกทางหลวง 201 - บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1  ต.ค. 2561
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเมาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง