วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยางมะตอยบรรจุถุงสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านขวาน้อย, โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัะยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการ ฟันสวย ยิ้มสดใส ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางกุหลาบ ผิวผ่อง - สวนนายสุภาพ ใจสบาย) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ( สายบ้านนางสาคร - ลำเหมืองหน้าโรงเรียน บ้านหนองฉิม ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายทิศตะวันออกบ้านผู้ใหญ่บ้าน ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ( สายบ้านนางราตรี สมบูรณ์ -บ้านนางซะ อ่ำชัยภูมิ ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง