วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๖ สาย บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๘ สาย บ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๔ สาย บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย บ้านขวาน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๒ สาย บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๔ สาย บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย บ้านขวาน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๒ สาย บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๔ สาย บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๖ สาย บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง