วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลตาปู่ - สวนนางเฮียง หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้นตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกาาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งคล้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งคล้าร่วมกับสำนักงานเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์)ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง